Metody ilościowe a jakościowe

 

Rozróżnienie metod ilościowych od jakościowych pozwala na skupienie się na dwóch odmiennych stronach wyborów np. konsumenckich i zobaczenie ich z różnych perspektyw. Dzięki zastosowaniu metod ilościowych i jakościowych można lepiej poznać klienta i trafniej odpowiadać na jego zmieniające się potrzeby i zachowania.

 

Metody ilościowe dostarczają podstawowych danych

Metody ilościowe i jakościowe odpowiadają na konkretne pytania. I tak pierwsza z nich stanowi odpowiedź na pytanie ile?, a druga na pytania jak? dlaczego?. Metoda ilościowa nakierowana jest na ustalenie skali danych zjawisk oraz na ich liczbowym przedstawieniu. Przeprowadza się je za pomocą sondaży kwestionariuszowych, które dedykowane się do dużych grup ankietowanych. Pozwala ona na wskazanie jak często w konkretnej zbiorowości ma miejsce badane zjawisko. Jeśli próba badawcza zostanie dobrana właściwie to dzięki tej metodzie jest możliwe przebadanie danej liczby osób w taki sposób, że wynik będzie reprezentatywny dla całej populacji. Metody ilościowe pozwalają przeprowadzić badania satysfakcji klientów czy zmierzyć ich lojalnosć i zebrać opinie, a także - ustalić m.in.:

- ilość konsumentów, którzy znajdą dany produkt/usługę,

- ilość klientów zadowolonych z produktu/usługi,

- częstotliwość dokonywania zakupów,

- wiek, pochodzenie.

 

Metody jakościowe koncentrują się na wyborach

Metody jakościowe odpowiadają na dalsze pytania, które powstają po zapoznaniu się z wynikami metod ilościowych. Pozwalają one zbadać indywidualne wybory konsumentów i wskazać czynniki, które o danym wyborze decydują. Dotyczą one zarówno klientów, którzy chętnie korzystają z produktów/usług danej firmy, jak i tych, którzy tego nie robią. Metody te odnoszą się do emocji, motywów działania, potrzeb, wzorów myślenia i konkretnych zachowań konsumentów. Stąd też pytania są bardziej szczegółowe niż w metodach ilościowych.

 

Cel jest różny

Metody ilościowe i jakościowe różnią się celem. Metody ilościowe nakierowane są na ustalenie skali danego zjawiska i znalezieniu zależności, a jakościowe na otrzymaniu informacji z węższego zakresu odpowiadającemu zaistnieniu przyczyn danego zjawiska. Często metody te wzajemnie się uzupełniają i istnieje potrzeba zastosowania każdej z nich. W ramach przeprowadzenia badań metodą jakościową stosuje się m.in.:

  • - pogłębiony wywiad indywidualny - IDI,
  • - zogniskowany wywiad grupowy - FGI,
  • - badania terenowe.

Koncentrując się na metodach ilościowych bierze się pod uwagę:

  • - metody z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety,
  • - metody wykorzystujące eksperyment,
  • - metody wykorzystujące obserwację,
  • - analiza źródeł wtórnych (dokumenty, raporty).

Do tej grupy metod należą: badania kwestionariuszowe, CATI, CAWI, CAPI, PAPI.

Metoda ilościowa i jakościowa pozwala na zwiększenie wiedzy o kliencie i otrzymaniu nowych informacji o danym produkcie czy usłudze.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.