Tag: badania kompetencji

Kiedy przeprowadza się badania kompetencji i czego mogą dotyczyć?

Badania kompetencji mają pozwolić na wyeliminowanie błędów popełnianych w tworzeniu zgranego zespołu nakierowanego na osiąganie wspólnych celów.

 

Co należy wiedzieć o kompetencjach?

Z reguły kompetencje dzieli się na:

  • miękkie– zorientowane są wokół cech psychofizycznych oraz umiejętności społecznych, a przy tym dotyczą zarządzania własną osobą, motywacji i umiejętności interpersonalnych;
  • twarde– są to cechy mierzalne, które można potwierdzić zdobytymi dyplomami, certyfikatami itp., w tej grupie kompetencji zawiera się wiedza i umiejętności.

Przeprowadzając badania zorientowane na kompetencjach można sprawdzić, w jaki stopniu poszczególne umiejętności zostały rozwinięte u danego kandydata. Otrzymane wyniki badania należy następnie zestawić z przyjętym standardem (stanem pożądanym).

 

Umiejętności, które mogą podlegać pod badanie

Decydując się na zatrudnienie pracownika, warto dać mu przestrzeń, która pozwoli mu na rozwijanie swoich kompetencji. Sprawi to, że będzie on zmotywowany do efektywnego podejmowania kolejnych działań. Realizując badania nakierowane na kompetencje kandydata bądź już zatrudnionego pracownika, można sprawdzić np.:

  • umiejętności komunikacyjne– zarówno przekazywania, jak i odbierania informacji z uwzględnieniem mowy werbalnej i niewerbalnej, a także nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz autoprezentacji;
  • umiejętność współpracy- to zarówno zdolność do budowania pozytywnych relacji, jak i respektowania ustalonych norm i zasad, a także podejmowania wspólnych działań z poszanowaniem innych pracowników;
  • umiejętność twórczego myślenia i elastyczności– elastyczność to umiejętność szybkiego i adekwatnego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość, zaś umiejętność twórczego myślenia pozwala na efektywne rozwiązywanie pojawiających się sytuacji;
  • umiejętność właściwego rozpoznawania potrzeb klientów/współpracowników– pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, wyraża się poprzez zdolność do empatii, osiągania zadowalających kompromisów czy przyjmowania konstruktywnej krytyki;
  • umiejętność rozwiązywania problemów i niezależność– niezależność wiąże się ze świadomością swoich mocnych i słabych stron oraz z umiejętnością podejmowania decyzji wraz z braniem odpowiedzialność za osiągnięte wyniki, zaś umiejętność rozwiązywania problemów wiąże się z zdystansowaniem się do zaistniałego problemu, postrzeganiem go z różnych perspektyw, w celu stworzenia najskuteczniejszego rozwiązania.

 

Pracodawca powinien zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Pracodawca powinien nie tylko pamiętać o przeprowadzaniu badania kompetencji w przypadku przyjmowania nowych osób, ale także powinien stosować je wobec już zatrudnionych osób. Tym samym powinien pozwolić pracownikom na rozwijanie swoich kompetencji np. poprzez system szkoleń grupowych bądź też indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe. Jednak takie formy działania przyniosą pozytywne efekty, jeśli wcześniej zostanie poprawnie określony aktualny poziom umiejętności danego pracownika wraz z wskazaniem obszarów, które mogą podlegać rozwojowi bądź wzmocnieniu.

Zastosowanie badań satysfakcji pracowników

Wszystkie informacje, które zostają pozyskane w procesach badawczych, mogą zostać wykorzystane do usprawnienia działania firmy. Warto zauważyć, że dzięki badaniom satysfakcji pracowników możliwym jest podnoszenie efektywności pracowników oraz mobilizowanie ich do dalszego rozwoju w odpowiednim kierunku. Największą zaletą badania zadowolenia jest wieloaspektowe ujęcie tematu od takich zagadnień, jak atmosfera w środowisku pracy, aż po wynagrodzenie i stosunki między pracownikami.

 

W jakim celu przeprowadza się badania satysfakcji pracowników?

 

Przeprowadzając tego typu badania można zorientować się wokół czynników, które w sposób pozytywny, jak i  negatywny oddziałują na satysfakcję pracowników. Podczas realizacji tego badania można sprawdzić, w jakim stopniu misja firmy jest zbieżna z celami samych pracowników. Jednocześnie badania te można zastosować, aby:

 

1.      ocenić poziom zaangażowania pracowników,

2.      zapoznać się z przyczynami rotacji pracowników,

3.      budować zaufanie i pozytywny wizerunek,

4.      określić czynniki motywujące pracowników do wykonywania konkretnej pracy w danej firmie.

 

Szerokie zastosowanie badań nad satysfakcją skłania wielu pracodawców do przeprowadzenia tego typu badań, a następnie wdrożenia pożądanych zmian.

 

Badanie zadowolenia przynosi korzyści pracodawcy i pracownikom.

 

Zapoznając się z przyczynami rotacji pracowników można wskazać źródło aktualnych kłopotów firmy. Jednocześnie dzięki wskazaniu tychże przyczyn można zapobiec odchodzeniu kolejnych pracowników. Samo przeprowadzenie badania jest krokiem w stronę lepszego zrozumienia potrzeb pracowników. Realizacja anonimowego badania wskazuje, że kierownictwo firmy jest otwarte na opinie swoich pracowników i nastawione na eliminowanie najsłabszych punktów firmy, a tym samym zwiększanie komfortu pracy swoich pracowników.

 

Kiedy jeszcze stosuje się badania zadowolenia?

 

Ponadto pozyskane wyniki badania można zastosować w celu:

§  zwiększenia trafności podejmowanych decyzji, dzięki lepszemu zrozumieniu zagadnienia z różnych perspektyw;

§  oceny procesów zachodzących wewnątrz firmy i współpracy między działami;

§  stworzenia kreatywnych rozwiązań w nawiązaniu do aktualnej sytuacji.

 

Jak można zauważyć badania satysfakcji pracowników pozwalają na przegląd bardzo wielu kwestii, które składają się na sukces firmy. Dzięki przeprowadzeniu tego badania można efektywnie zarządzać zasobami firmy i budować strategie rozwoju, które będą przynosić oczekiwane sukcesy w wyznaczonym czasie.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.