Kiedy przeprowadza się badania kompetencji i czego mogą dotyczyć?

Dobierając pracowników do swojego zespołu, warto brać pod uwagę umiejętności, wiedzę, a także postawy kandydatów. Pierwszym krokiem powinno być właściwe zdefiniowanie wymagań wobec samych kandydatów, a następnie dobranie odpowiednich narzędzi umożliwiających sprawdzenie wymaganych kompetencji w procesie rekrutacyjnym.

Badania kompetencji mają pozwolić na wyeliminowanie błędów popełnianych w tworzeniu zgranego zespołu nakierowanego na osiąganie wspólnych celów.

 

Co należy wiedzieć o kompetencjach?

Z reguły kompetencje dzieli się na:

  • miękkie– zorientowane są wokół cech psychofizycznych oraz umiejętności społecznych, a przy tym dotyczą zarządzania własną osobą, motywacji i umiejętności interpersonalnych;
  • twarde– są to cechy mierzalne, które można potwierdzić zdobytymi dyplomami, certyfikatami itp., w tej grupie kompetencji zawiera się wiedza i umiejętności.

Przeprowadzając badania zorientowane na kompetencjach można sprawdzić, w jaki stopniu poszczególne umiejętności zostały rozwinięte u danego kandydata. Otrzymane wyniki badania należy następnie zestawić z przyjętym standardem (stanem pożądanym).

 

Umiejętności, które mogą podlegać pod badanie

Decydując się na zatrudnienie pracownika, warto dać mu przestrzeń, która pozwoli mu na rozwijanie swoich kompetencji. Sprawi to, że będzie on zmotywowany do efektywnego podejmowania kolejnych działań. Realizując badania nakierowane na kompetencje kandydata bądź już zatrudnionego pracownika, można sprawdzić np.:

  • umiejętności komunikacyjne– zarówno przekazywania, jak i odbierania informacji z uwzględnieniem mowy werbalnej i niewerbalnej, a także nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz autoprezentacji;
  • umiejętność współpracy- to zarówno zdolność do budowania pozytywnych relacji, jak i respektowania ustalonych norm i zasad, a także podejmowania wspólnych działań z poszanowaniem innych pracowników;
  • umiejętność twórczego myślenia i elastyczności– elastyczność to umiejętność szybkiego i adekwatnego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość, zaś umiejętność twórczego myślenia pozwala na efektywne rozwiązywanie pojawiających się sytuacji;
  • umiejętność właściwego rozpoznawania potrzeb klientów/współpracowników– pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, wyraża się poprzez zdolność do empatii, osiągania zadowalających kompromisów czy przyjmowania konstruktywnej krytyki;
  • umiejętność rozwiązywania problemów i niezależność– niezależność wiąże się ze świadomością swoich mocnych i słabych stron oraz z umiejętnością podejmowania decyzji wraz z braniem odpowiedzialność za osiągnięte wyniki, zaś umiejętność rozwiązywania problemów wiąże się z zdystansowaniem się do zaistniałego problemu, postrzeganiem go z różnych perspektyw, w celu stworzenia najskuteczniejszego rozwiązania.

 

Pracodawca powinien zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Pracodawca powinien nie tylko pamiętać o przeprowadzaniu badania kompetencji w przypadku przyjmowania nowych osób, ale także powinien stosować je wobec już zatrudnionych osób. Tym samym powinien pozwolić pracownikom na rozwijanie swoich kompetencji np. poprzez system szkoleń grupowych bądź też indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe. Jednak takie formy działania przyniosą pozytywne efekty, jeśli wcześniej zostanie poprawnie określony aktualny poziom umiejętności danego pracownika wraz z wskazaniem obszarów, które mogą podlegać rozwojowi bądź wzmocnieniu.

Tagi

badania kompetencji badanie kompetencji
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.